فیلتر کردن
مرتب بر اساس

واحد آپارتمانی بسیار زیبا در استانبول ترکیه

استانبول منطقه باکیرکوی محله فلوریا

$3,000,000.00
11 تخت 2 حمام 300 متر
11 تخت 2 حمام 300 متر

آپارتمان در استانبول ، یشیل کوی

آپارتمان در استانبول ، باکیر کوی ، یشیل کوی

₺900.000,00
4 تخت 2 حمام 220 متر
4 تخت 2 حمام 220 متر

واحد آپارتمانی در استانبول فلوریا

استانبول ، باکیرکوی ، فلوریا

₺3.000.000,00
5 تخت 2 حمام 300 متر
5 تخت 2 حمام 300 متر

آپارتمان در فلوریا استانبول ترکیه

استانبول ، باکیرکوی ، فلوریا

₺2.300.000,00
4 تخت 2 حمام 250 متر
4 تخت 2 حمام 250 متر

آپارتمان در استانبول ، باکیرکوی ، فلوریا

استانبول ، باکیرکوی ، فلوریا

$1,500,000.00
5 تخت 3 حمام 400 متر
5 تخت 3 حمام 400 متر

آپارتمان در استانبول ، باکیرکوی ، فلوریا

آپارتمان در استانبول ، باکیرکوی ، فلوریا

$1,800,000.00
8 تخت 2 حمام 500 متر
8 تخت 2 حمام 500 متر

آپارتمان 3 طبقه مدرن در استانبول

استانبول ، باکیرکوی ، فلوریا

$2,000,000.00
8 تخت 4 حمام 2200 متر
8 تخت 4 حمام 2200 متر

واحد آپارتمان شیک در استانبول محله فلوریل

استانبول ، منطقه باکیرکوی ، محله فلوریل

$1,500,000.00
7 تخت 4 حمام 300 متر
7 تخت 4 حمام 300 متر